آيين نامه نظام پذيرش و پيشنهادات دانشگاه

احتراما به استحضار كليه دانشگاهيان عزيز مي رساند كه مراحل تصويب آيين نامه اجرايي نظام پذيرش و پيشنهادات در دانشگاه طي گرديده و جهت اجرا ابلاغ شده است.
يكي از اركان اجرايي نظام موصوف، كميته و دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات مي باشد كه مسئول اعلام فراخوانهاي مقطعي در طول سال و جمع آوري پيشنهادات و اجراي آيين نامه و پاسخگويي به پيشنهاد دهندگان مي باشد. كميته مذكور براي مرحله اول فراخوان جمع آوري پيشنهادات، 5 محور را براي استحضار دانشگاهيان ارجمند اعم از هيات علمي، كاركنان گرانقدر و دانشجويان عزيز به شرح ذيل براي ارسال پيشنهادات تعيين نموده است.

محورشماره يك : پيشنهاد در زمينه روشهاي ارتقا بهره وري نيروي كار در دانشگاه كه موجب :
الف: تسريع در روند انجام امور گردد.
ب : افزايش بيشتر انگيزه شغلي در كاركنان را به دنبال داشته باشد.
ج:شناسايي و معرفي گلوگاههايي كه كنجر به ركود و انجام امور مي گردد.
د: ساير مواردي كه مي تواند به موضوع مرتبط باشد.

محور شماره 2: پيشنهاد در زمينه اصلاح فرآيندها در حوزه كاري هر فرد دانشگاهي كه موجب:
الف: حذف مراحل زايد انجام كار شود.
ب: شناسايي واحدهايي كه بصورت موازي ارائه خدمات مي نمايند با ذكر نوع كارهايي كه موازي انجام مي شود.
ج:تغيير سيستمهاي اداري به مكانيزه و يا تكميل و اصلاح سيستم هاي موجود
د: تغيير روشهاي انجام كار
ه:ساير مواردي كه مي تواندبه موضوع مرتبط باشد.

محور شماره 3: پيشنهاد در زمينه صرفه جويي در هزينه هاي دانشگاه و استفاده بهينه از منابع كه موجب:
الف: اصلاح سيستم هاي خدماتي موجود مانند فضاي سبز، نظافت، اياب و ذهاب و ... گردد.
ب: صرفه جويي در مصرف انرژي را به دنبال داشته باشد.
ج: صرفه جويي در لوازم مصرفي اداري را در پي داشته باشد.
د:ساير مواردي كه مي تواندبه موضوع مرتبط باشد.

محور شماره 4 : پيشنهاد در زمينه ارتقا هر چه بيشتر امور فرهنگي در محيطهاي خوابگاهي، آموزشي، اداري و فضاهاي دانشگاه كه موجب :
الف:توسعه و تعميق هر چه بيشتر ارزشهاي ديني در متن دانشگاه مي گردد.
ب: موجب حاكميت اخلاق در روابط روزانه افراد با يكديگر شود .
ج: راههاي گسترش احساس مسئوليت در برابر معضلات فرهنگي را بدنبال داشته باشد.
د: نتيجه پيشنهاد پاسداشت مناسبتهاي مذهبي و ملي كه  ترويج فرهنگ نشاط ديني گردد را در پي داشته باشد.
ه: موجبات تحريك وجدان كاري را ميسر سازد.
و:راههاي گسترش شاديهاي سالم را تعيين نمايد.
ي : ساير مواردي كه مي تواند به موضوع مرتبط باشد.

محور شماره 5: پيشنهاد در زمينه زيبا سازي بيشتر محيط دانشگاه كه موجبات :
الف: انبساط خاطر و نشاط بيشتر جامعه دانشگاهي منتبق با معيارهاي ديني و اخلاقي را فراهم نمايد.
ب: باعث زيبا نمودن كالبدهاي فيزيكي شامل ساختمان و ابنيه، جاده هاي دانشگاه و ... شود.
ج: ساير مواردي كه مي تواند مرتبط با موضوع باشد.
شايان ذكر است هر چند ارائه پيشنهادات حول محورهاي ياد شده با توجه به اولويتهايي كه در تعيين محورهاي موصوف دخيل بوده اند موجبات جمع بندي و انشاالله نتيجه گيري بهتر خواهد بود، ليكن كميته نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات در طول سال و در زمينه هاي مختلف نيز آماده دريافت پيشنهادات دانشگاهيان ارجمند خواهد بود.
به استحضار كليه اعضا هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان عزيز مي رساندحداكثر تار تاريخ 30/3/91 (پايان فراخوان مرحله اول) و با تشريك مساعي كه مبذول خواهند داشت، پيشنهادات خود را ارسال نمايند.
براي ارسال پيشنهادات به روش ذيل عمل گردد:

  1. اعضا محترم هيئت علمي و كاركنان عزيز از طريق مراجعه به قسمت پيش نويسهاي سيستم اتوماسيون اداري نسبت به ملاحظه آيين نامه و تكميل فرم ارسال پيشنهاد از طريق گزينه شروع فرآيند  اقدام نمايند.
  2. دانشجويان گرانقدر مي توانند در اين قسمت نسبت به مطالع آيين نامه اقدام و براي ارسال پيشنهاد فعلا نسبت به چاپ فرم و تكميل آن و تحويل به دبير خانه نظام پيشنهادات (اتاق شماره 261 واقع در طبقه دوم سازمان مركزي جنب دفتر معاون محترم اداري و مالي دانشگاه) اقدام و رسيد دريافت نمايند.

بديهي است به پيشنهادات منتخب و داراي زمينه اجرايي كه تحقق هريك از اهداف فوق الذكر را موجب گردد طبق آيين نامه جوايزي تعلق خواهد گرفت.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی