سامانه حضور و غياب كاركنان

قابل توجه دانشگاهيان عزيز

براي دسترسي به سامانه حضور و غياب كاركنان مي توانيد از آدرس http://hc2.iut.ac.ir استفاده نماييد. لازم به ذكر است كه دسترسي به اين سامانه تنها از طريق شبكه داخلي دانشگاه امكان پذير مي باشد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی