هيأت اعزامي دانشگاه كربلا عراق با مسؤلين دانشگاه صنعتي اصفهان ديدار وگفتگو كردند

روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان:هيأت اعزامي از دانشگاه استان كربلا عراق با حضور در دانشگاه صنعتي اصفهان، ضمن بازديد از اين دانشگاه بر پيگيري تفاهم نامه همكاري كه در سال 2009 به امضاي رؤساي دو دانشگاه رسيده بود تأكيد كردند.

اين هيأت كه به سرپرستي دكتر زهير محمد علي جدوا، معاون علمي رئيس دانشگاه كربلا به ايران سفر كرده بود، در نشستي با معاون آموزشي، رئيس دفتر همكاريهاي علمي بين المللي و رئيس دانشكده نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان به ارتباط بيش از پيش دانشگاه كربلا با دانشگاه هاي ايران به ويژه دانشگاه صنعتي اصفهان تأكيد نمودند.
بهره مندي از آزمايشگاه هاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي اصفهان،‌ برگزاري كارگاه هاي آموزشي مشترك و استفاده از تجارب استادان دانشگاه صنعتي اصفهان به منظور ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه راه اندازي رشته هاي جديد، تعريف چارت درسي و كمك به ارتقا كيفيت آموزش در دانشگاه كربلا از ديگر مباحث عنوان شده در اين ديدار بود.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف