معرفي و شرح خدمات جامع دانشگاهي توسط كارت هوشمند چندمنظوره (شامل پيوست‌هاي 1، 2 و 3)

پيوست شماره سه (سيستم جديد محاسبه و پرداخت يارانه تغذيه)

 توسعه و گسترش كاربرد كارت هاي هوشمند از جمله الزامات استقرار و تحقق برنامه هاي دولت الكترونيك محسوب مي شود. اگر چه طي سالهاي گذشته كارت تغذيه دانشجويان، كارمندان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان به صورت كارت هوشمند مورد استفاده بوده است لكن امكان استفاده از يك كارت هوشمند چند منظوره كه بتواند ساير نيازهاي دانشگاهيان محترم را در دريافت كليه خدمات دانشگاهي فراهم آورد، ميسر نشده است.

لذا با كمال مسرت به اطلاع كليه دانشگاهيان گرامي مي رسانيم كه با تلاش بي وقفه مسئولين دانشگاه علي الخصوص طي ماههاي اخير، امكان استفاده از كارت هوشمند چند منظوره خدمات دانشگاهي تحقق يافته و طي ترم آينده در سال تحصيلي 91-90، به تدريج دانشجويان، كارمندان و اعضاء هيات علمي قادر خواهند بود به بسياري از خدمات دانشگاهي به راحتي و با ضريب اطمينان بالاتري دسترسي داشته باشند. سيستم جديد علاوه بر حفظ يكپارچگي و امنيت كاربرد براي كاربران، كمك موثري به ارتقاي بهره وري و مديريت بخشهاي مختلف دانشگاه خواهد نمود.
 
«كاربردها و مزاياي كارت بدون تماس هوشمند چندمنظوره»
1- شناسايي
اين كارت با دارا بودن عكس و شماره دانشجويي يا پرسنلي كارمندي و هيات علمي قابليت استفاده بعنوان كارت شناسايي را داشته و بعلاوه به دليل اتصال سيستم نرم افزاري آن به بانك هاي جامع اطلاعاتي نظير سيستم گلستان و اتوماسيون اداري، قادر به ارائه اطلاعات فردي كاملتري ازصاحب خود مي باشد.
2- تغذيه
با استفاده از اين كارت كليه دانشگاهيان اعم از دانشجويان، كارمندان واعضاي هيات علمي از طريق سيستم جامع اتوماسيون تغذيه قادر خواهند بود تا از خدمات اداره تغذيه كه شامل رزرو و تحويل غذا از رستورانهاي مجاز براي هر گروه مي باشد برخوردار شوند.
·        لازم به ذكر است كه جزئيات نحوه رزرو و تحويل وعده هاي مختلف غذايي، مبلغ و يارانه هاي مربوط به تغذيه در برگه راهنماي پيوست شماره 1 به صورت مشروح درج شده است.
·         سرويس غذاهاي مختلف رستورانهاي آزاد دانشگاه در پيوست شماره 2 آمده است
3-    خوابگاه
دانشجويان عزيز مي توانند از اين كارت جهت تردد در خوابگاههاي تخصيص يافته استفاده نمايند. باكمك اين كارت كنترل حضور به موقع دانشجويان، ايجاد فضاي امن، تسهيل در صدور مجوز تردد و كنترل ورود و خروج ميهمانان محترم مقدور شده واميد است كه بتوان با ايجاد فضاهاي امن تر و مطمئن در محيط خوابگاهها، شرايط مساعدتري را براي استفاده دانشجويان عزيز فراهم آوريم.
در ضمن كليه پرداخت هزينه هاي خوابگاه اعم از اجاره بهاء،خسارات وارده، كليد، ‌اجاره يخچال و غيره از اين به بعد از طريق اين كارت صورت خواهد گرفت.
4- خدمات رفاهي
پرداخت يارانه هاي مربوط به هر سه گروه از طريق ادارات مربوط به حساب كيف الكترونيكي كارت هوشمند آنها واريز خواهد شد.
5- خدمات باشگاهي (استفاده از استخر، سالن هاي ورزشي دانشگاه و ...)
6- خدمات درماني
كليه هزينه هاي درماني دانشگاهيان به غير از داروخانه از طريق اين كارت قابل پرداخت خواهد بود.
7- كتابخانه
8- خريد از بازارچه هاي دانشگاه و پرداخت هزينه هاي متفرقه در دانشگاه
با دارا بودن اين كارت نياز به حمل پول خرد براي دانشگاهيان عزيز مرتفع شده و در حقيقت از كيف الكترونيكي جامع اين كارت مي توان جهت پرداخت هزينه هاي مختلف استفاده نمود. اتصال اين كيف پول به كارت هاي بانكي سيستم شتاب در كشور صاحب آنرا قادر مي سازد تا در هر زمان اقدام به شارژ آن نموده و حتي در موارد ضروري به دوست يا همكار خود از طريق اين كارت به كارت هوشمند فرد مورد نظر مبلغي را  قرض دهد.
دانشگاهيان گرامي مي توانند بر اساس جدول زمان بندي اعلام شده در سايت اداره كل آموزش و يا كارگزيني، كارت هوشمند چند منظوره را دريافت نمايند. اين كارت به صورت پيش فرض داراي مبلغ000/500 ريال مي باشد كه با احتساب هزينه كارت به مبلغ 000/100 ريال مجموعاٌ 000/600 ريال هزينه اوليه براي دانشگاه بهمراه خواهد داشت كه به عنوان بدهي و به صورت اقساط طي ماههاي آتي از حساب كارت مذكور برداشت و به حساب دانشگاه واريز خواهد شد. لذا ضرورت دارد تا افراد در اسرع وقت نسبت به شارژ اين كارتها اقدام نمايند.
 
    
« مقررات صدور مجدد و قوانين مربوط به استفاده از يارانه هاي دانشگاهي از طريق كارت هوشمند چند منظوره»
 
با توجه به هزينه و وقت قابل توجهي كه دانشگاه جهت برنامه ريزي، آماده سازي زير ساخت ها و خريد تجهيزات مختلف نرم افزاري و سخت افزاري لازم براي صدور كارت هوشمند چندمنظوره و اجراي خدمات مربوطه صرف نموده و خواهد نمود، ضرورت دارد تا كليه دانشگاهيان عزيز در حفظ و نگهداري اين كارت كوشا بوده و دقت لازم را مبذول فرمايند. با اين وجود در صورتيكه اين كارت به هر دليل دچار شكستگي يا آسيب ديدگي در اثر ميدان هاي قوي الكترومغناطيس شد با پرداخت هزينه مجدد (000/100 ريال ) در اسرع وقت كارت جديد صادر خواهد شد. در مواردي كه كارت مذكور به هر دليلي مفقود شود ضروري است كه صاحب آن، در اسرع وقت مراتب را با مراجعه حضوري به دفتر مديريت كارت هوشمند خدمات جامع دانشگاهي واقع در مركز فناوري اطلاعات دانشگاه اطلاع دهد تا نسبت به ابطال كارت اقدام شده و مراحل قانوني صدور كارت جديد آغاز شود. در اين موارد علاوه بر هزينه صدور كارت، براي بار اول مبلغ 000/300 ريال و در مرتبه دوم مبلغ 000/600 ريال خسارت اخذ خواهد شد و در صورت تكرار براي مرتبه سوم صدور كارت تنها پس از طي مراحل قانوني و پرداخت هزينه هاي تعيين شده مقدور خواهدبود.
نكته مهم: لازم به ذكر است در صورتيكه صاحب كارت به هر دليل كارت خود را به فرد ديگري داده تا از خدمات آن استفاده نمايد تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده علاوه بر ضبط و ابطال كارت به مدت يكماه جريمه اي معادل 000/000/5 ريال از هر دو فردخاطي اخذ خواهد شد كه بايستي حداكثر ظرف مدت 3 ماه به حساب دانشگاه واريز شود. با توجه به اينكه در زمان تسويه حساب با دانشگاه تحويل كارت هوشمند الزامي است، افرادي كه به هر دليل كارت آنها شامل جريمه ضبط و ابطال قرار گرفته باشد و جريمه را در مهلت مقرر پرداخت ننموده باشند، ميزان جريمه به دو برابر يعني 000/000/10 ريال افزايش خواهد يافت كه پس از پرداخت مبلغ مذكور امكان ادامه تسويه حساب ميسر خواهد بود.
با توجه به بخشنامه وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري مبني بر عدم استفاده از تسهيلات رفاهي و خدمات دانشگاهي آندسته از دانشجوياني كه سنوات تحصيلي مجاز آنها به اتمام رسيده است(مقاطع كارشناسي و دكتري حداكثر بمدت 8 ترم و مقطع كارشناسي ارشد حداكثر به مدت 4 ترم) مبالغ دريافتي جهت تغذيه آنها به صورت زير محاسبه و از كيف پول كارت هوشمند كسر خواهد شد.
·  دانشجويان مقاطع كارشناسي و دكتري در ترم 9 و 10 تنها به ترتيب از 70% و 50% مبلغ يارانه برخوردار مي باشند.
·  دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در ترم 5 و 6 به ترتيب از 70% و 50% يارانه برخوردار خواهند بود. (از سال آينده مبالغ كاهش خواهد يافت كه متعاقباٌ اعلام خواهد شد)
·  در صورتيكه سنوات تحصيلي دانشجويان باز هم افزايش يابد از دريافت يارانه دانشجويي محروم و مي بايست كليه هزينه هاي تمام شده تغذيه را پرداخت نمايند.
در مواردي كه دانشجويي به هر نحو به اموال دانشگاه خسارت زده و ملزم به پرداخت هزينه گردد، مبلغ مذكور از طريق كيف پول الكترونيكي توسط دانشگاه محاسبه و برداشت خواهد شد.
 
پيوست شماره يك :
 
قبل از رزرو غذا توسط كارتهاي هوشمند چند منظوره از طريق ورود به سايت رزرو اتوماسيون تغذيه بايد به نكات ذيل توجه داشت:
1-قيمت رزرو هر وعده غذايي قيمت تمام شده آن وعده مي باشد كه پس از اعلام وزارت علوم و تحقيقات و فنآوري مبني بر تعيين قيمت مصوب يارانه شناور هر نوع وعده غذايي،‌از طريق پرينت وعده هاي غذاي خورده شده محاسبه و به سيستم مالي كيف پول الكترونيكي هر فرد در پايان هر ماه واريز خواهد شد.(يارانه براي دانشجويان و كاركنان دانشگاه فقط به غذاهاي خورده شده در سلف مركزي تعلق مي گيرد)
2-حداكثر وعده غذايي قابل رزرو و تحويل براي هر فرد يك نوع غذا و از يك محل در هر وعده در نظر گرفته شده است.
3-كليه استفاده كنندگان از سيستم اتوماسيون تغذيه براي دريافت غذا الزام به رزرو هر وعده مي باشند ودر غير اين صورت اداره تغذيه از ارائه خدمات خارج از چارچوب فوق معذور مي باشد.
4-دانشجويان و كاركنان محترم در كليه رستورانهاي آزاد و سلف مركزي مجاز به رزرو و تحويل هر وعده غذايي مي باشند.  نظر به اينكه به غذاهاي رستورانهاي آزاد يارانه اوليه تعلق گرفته است، يارانه ديگري به كيف پول شارژ نخواهد شد.
5-تعريف ژتون فراموشي: در صورتيكه فرد استفاده كننده غذاي خود را رزرو نموده باشد ولي به هر دليل براي دريافت غذا كارت هوشمند خود را به همراه نداشته باشد از طريق وب كيوسكهاي مستقر در سالن هاي توزيع  غذاي دانشجويي مجاز به دريافت غذاي خود مي شود ولي به ژتون فراموشي يارانه تعلق نخواهد گرفت.
6-جهت رفاه حال وگسترش تنوع غذايي در دانشگاه رستورانهاي آزاد با غذاهاي متنوع فعال مي باشند. اساتيد، كاركنان و دانشجويان محترم مي توانند از غذاهاي روز (سرآشپز ) با قيمت ويژه استفاده نمايند. طبق برنامه زماني كه متعاقباٌ اعلام خواهد شد غذاهاي مذكور نيز  بزودي بايستي رزرو قبلي شوند.  
 
پيوست شماره دو (ليست قيمت غذاهاي رستورانهاي آزاد دانشگاه صنعتي)
 
رديف
عنوان
قيمت غذاي روزانه با چاشني مطابق با ليست پيوست
( غذاي سر آشپز)
قيمت آزاد (ريال)
قيمت آزاد با تخفيف 010/0 (ويژه دانشگاهيان)( ريال)
1
چلو كباب كوبيده
000/24
000/30
000/27
2
چلو جوجه كباب
000/28
000/38
000/34
3
زرشك پلو با مرغ
000/22
000/30
000/27
4
ته چين مرغ
000/23
000/32
000/29
5
چلو سبزي ماهي قزل آلا
000/27
000/38
000/34
6
چلو خورشت قيمه بادمجان
500/17
000/25
000/23
7
چلو خورشت سبزي
500/17
000/25
000/23
8
چلو خورشت قارچ و مرغ
500/17
000/25
000/23
9
چلو كباب سلطاني
ـــ
000/55
000/50
10
چلو كباب برگ
ــــ
000/45
000/41
11
چلو ميكس
ــــ
000/42
000/38
12
خوراك سلطاني
ــــ
000/48
000/43
13
خوراك برگ
ــــ
000/38
000/34
14
خوراك كوبيده
ــــ
000/25
000/23
15
خوراك ميكس
ــــ
000/35
000/32
16
خوراك جوجه
ــــ
000/30
000/27
17
خوراك مرغ
ــــ
000/25
000/23
18
خوراك ماهي
ــــ
000/30
000/27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيوست شماره سه (سيستم جديد محاسبه و پرداخت يارانه تغذيه)
 1-  در زمان رزرو غذا براي كليه گروههاي دانشجويي و كارمندي جهت استفاده از سلف مركزي مبلغ تمام شده غذا ابتدا از حساب كارت هوشمند كسر مي شود.
2-  مبلغ يارانه تغذيه دانشجويان مربوط به روزهاي كاري و همچنين روزهاي تعطيل  بر اساس بخشنامه وزرات محترم عتف در اسرع وقت، طبق برنامه ،‌اطلاع رساني و اعمال خواهد شد.
3- به غذاي خورده نشده  يارانه اي تعلق نخواهد گرفت.
 

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف