آگهي دعوت به همكاري (روابط عمومي)

 دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان مرد داراي مدرک تحصيلی کارشناسی يا کارشناسی ارشد در يکی از رشته های تحصيلی علوم ارتباطات گرايش های روابط عمومی، روزنامه نگاری، مطالعات فرهنگی و رسانه، مديريت رسانه و امور فرهنگی گرايش های مديريت و برنامه ريزی فرهنگی با حداقل 2سال سابقه فعاليت مرتبط و نيزمتقاضيان ديگر رشته ها فارغ التحصيل از يکی از دانشگاه های معتبرکشور با حداقل 4 سال سابقه فعاليت در حوزه روابط عمومی يا رسانه (يکی از خبرگزاری های رسمی و يا روزنامه های سراسری) دعوت به همکاری مي ­نمايد.


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی