دعوت به همكاري (دانشكده برق)

 دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان  داراي مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق در گرايش قدرت از يكي از دانشگاه هاي معتبر براي همكاري در دانشكده برق دانشگاه به عنوان كارشناس آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي (به صورت قراردادي) دعوت به همكاري مي­ نمايد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی