دعوت به همكاري (كارگاه هاي آموزشي)

 دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان مرد  داراي مدرك تحصيلي كارداني  رشته ماشين ابزار از يكي از دانشگاههاي معتبر براي همكاري در كارگاههاي آموزشي دانشگاه به عنوان تكنسين ( به صورت شركتي) دعوت به همكاري مي­نمايد.


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی