دعوت به همكاري (دانشكده برق - در يكي از رشته هاي مرتبط مهندسي كامپيوتر و يا برق)

 دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان  داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي مرتبط مهندسي كامپيوتر و يا برق از يكي از دانشگاه هاي معتبر براي همكاري در دانشكده برق دانشگاه به عنوان كارشناس آزمايشگاه گروه معماري و هوش(ريزپردازنده هاي ديجيتال ) به صورت قراردادي دعوت به همكاري مي­ نمايد.


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی