پیام های تسلیت شخصیت ها و مسئولین به مناسبت درگذشت استاد فرهیخته دانشگاه صنعتی اصفهان، شادروان دکترزین الدین

 بخشی از پیام های تسلیت چهره ها، شخصیت ها و مسئولین به مناسبت درگذشت استاد فرهیخته دانشگاه صنعتی اصفهان و معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مرحوم دکتر محمود شیخ زین الدین.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی