اعطای جايزه آموزشي دکتر جبه دار به عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

 انجمن مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) بخش ایران، جایزه آموزشی دکتر جبه دار در سال 1397 را به دكتر علي محمد دوست حسيني، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان اعطاء کرد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی