اطلاعیه دانشگاه صنعتی اصفهان درخصوص سؤاستفاده از نام این دانشگاه در یک همایش جعلی

 به استحضار کلیه دانشگاهیان، محققان، دانشجویان و دانش آموختگان ارجمند می رساند همايشی تحت عنوان "دانش بين المللي زيرساختها در مهندسي عمران" با قید مکان دبیرخانه در محل دانشگاه صنعتی اصفهان، هیچ گونه ارتباطی با این دانشگاه نداشته و دریک تخلف آشکار به منظور کسب وجهه علمی و جلب مخاطب از نام دانشگاه صنعتی اصفهان سؤاستفاده نموده است.
دانشگاهیان و محققان گرامی به ویژه پژوهشگران حوزه مهندسی عمران از هرگونه همکاری، ثبت نام و یا پرداخت وجه از طریق سایت این همایش خودداری نمایند.
بدیهی است؛ این تخلف آشکار و مغایر با شئون علمی و اخلاقی از طریق مراجع قانونی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

ارتقاء امنیت وب با وف بومی