بازدید نمایندگان اتحادیه صنایع هوافضای آلمان ازدانشگاه صنعتی اصفهان

 نمایندگان اتحادیه صنایع هوافضای ایالت باواریای کشور آلمان با حضور در پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان با توانمندی های علمی و پژوهشی این دانشگاه آشنا شدند.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی