آیین تجلیل از جانبازان دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

 همزمان با اعیاد شعبانیه، آیین تجلیل ازجانبازان دانشگاه صنعتی اصفهان در مجموعه فرهنگی آموزشی اردیبهشت این دانشگاه برگزار شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف