اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ساير دانشگاهها در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان

            دانشگاه صنعتي اصفهان در "چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري "بر اساسمصوبه جلسه 62  مورخ 10/3/95 شوراي هدايت استعداد درخشان جهت پذيرش بدون آزمون سال تحصيلي 97 - 1396، از بين دانش آموختگان ممتاز مقطع كارشناسي پيوسته سال تحصيلي 96-95  ساير دانشگاههاي دولتي در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد.

ادامه اطلاعیه...

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف