دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست برترین متقاضیان تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

 دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان یکی از بهترین متقاضیان نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی درطی چهار سال اخیر مورد تجلیل قرار گرفت.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف