تجلیل از استاد دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان استاد پيشكسوت شيمي آلي ايران

 همزمان با نوزدهمين كنگره شيمي ايران از دکتر مهران غیاثی استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان استاد پيشكسوت شيمي آلي ايران تجلیل شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف