کارگاه فوتونیک فیزیک دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

 کارگاه فوتونیک فیزیک، با حضور دانشجویان، اعضای هیأت علمی و محققان علم فیزیک در تالار شهید فتوحی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف