درخشش دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات برنامه نویسی ACM 2016 غرب آسیا

 مسابقات برنامه نویسی دانشجویی ای سی ام منطقه غرب آسیا(ACM/ICPC Asia Region 2016) با کسب رتبه نخست بخش چالشی توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به پایان رسید.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف