سه اثرمحققان دانشگاه صنعتی اصفهان در میان برترین های کتاب دانشجویی استان و کشور

 در پایان بیست و سومین جشنواره کتاب سال دانشجویی و بیست وسومین جشنواره کتاب سال اصفهان، از سه عنوان کتاب منتشر شده در مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان تقدیر به عمل آمد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف