کسب عنوان رساله برترمقطع دكتری توسط دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان

 انجمن آكوستيك و ارتعاشات ايران، رساله دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان را به عنوان برترین رساله مقطع دكتری سال 1395 خود معرفی کرد.

ادامه خبر...

 
 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف