دانشگاه صنعتی اصفهان میزبان"مدرسه فیزیک شگفت انرژی پایین"

 مدرسه فیزیک شگفت در انرژی‌های پایین، 14 و 15 آذرماه، به میزبانی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف