همایش روز فیزیک دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود

 همایش کشوری روز فیزیک، بعنوان بزرگترین گردهمایی علمی دانش آموزی در سطح استان، 18 آذرماه توسط دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف