انتخاب استاد شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان پیشکسوت علم الکتروشیمی کشور

 انجمن الکتروشیمی ایران دکتر علی اصغر انصافی، استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان را به عنوان پیشکسوت علم الکتروشیمی کشور انتخاب کرد. 

ادامه خبر...

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف