اطلاعیه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دوره پردیس و آموزش های الکترونیکی سال 1395 دانشگاه صنعتی اصفهان

 بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دوره پردیس و آموزش های الکترونیکی سال 1395 درخواست می گردد جهت پذیرش اینترنتی و ثبت نام از تاریخ 16 آبان ماه لغایت 1 آذر ماه به اداره کل آموزش مراجعه نمایند.

 
اداره کل آموزش

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف