همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت و رویداد کار آفرینی هم نت آب در دانشگاه صنعتی اصفهان

 نخستین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکار ها به همراه رویداد کار آفرینی هم نت آب، روزهای پایانی مهرماه جاری به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف