براي اندازه گيري نيروهاي وارد به ابزارهاي برشي در سه محور y,x و z

مشخصات:
مدل : Kistler Swiss

محدوده اندازه گيري :

KN تا FX, FY -5
10KN تا FZ -5

 
 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی