توانايي هاي ماشين:

حركت در محورهاي X,Y,Z,U,V و قابليت برشكاري همزمان در محورهاي XYZUV جهت برشكاري قطعات به ابعادMM 750*650*200 همراه با نرم افزار اختصاصي كارخانه سازنده بانضمام نرم افزارهاي G كد و CAD/CAM با دقت 001/0 ميليمتر

 
 
 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی