آموزش سيستم هاي توليد مدولار، روبات هاي صنعتي ، انبارداري اتوماتيك
شبكه بندي صنعتي و داراي دستگاههاي:

CNC Turning and Milling Machines

Assembly, Testing, Robots, ASRS

Conveyors, Monitoring

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی