فلزكاري
: هدف از اين بخش كار با ابزارهاي دستي جهت فرم دهي روي مواد و فلزات بطوز اخص مي باشد در اين راستا دانشجويان با مباحث ذيل آشنا مي شوند.
1- اره كاري : در اين قسمت با ابزارهاي برش دستي بصورت عملي كار نموده و در قالب سه ربع ساعت در ابتداي كلاس كليه مطالب فني و تخصصي جهت انتخاب تيغ اره و كار با آن را آموزش مي بينند. همچنين مطالب فني كار با ماشينهاي اره ماشيني به آنها آموزش داده مي شود.
2- ترسيم : هدف از اين بخش انتقال اطلاعات از يك مدل يا يك نقشه بر روي قطعه كار مي باشد تا بتواند نقشه اي كه در اختيارش جهت ساخت قرار گرفته است را به نحو احسن روي ماده خام اوليه پياده نمايد
 
و در ادامه عمليات ماشينكاري روي آن را انجام دهد در اين راستا دانشجو با ابزارهاي اندازه گذاري و اندازه گيري نظير كليس به نحو احسن آشنا شده تا بتواند مراحل بعدي كارگاه را بهتر انجام دهد.
3- سوهانكاري : با توجه به اينكه صنعت در بخش ماشينكاري بسيار پيشرفت نموده و ليكن در بسياري از موارد جهت انجام امور طراحي و تحقيقاتي بايستي از ابزارهاي براده برداري دستي نظير سوهان استفاده نمود

 

و در اين قسمت دانشجو با اطلاع حاصل كردن در مورد انواع و اقسام سوهانها نظير آج روي آنها ريزي و درشتي آج آنها فرم سوهانها و طريقه كار با آنها قادر خواهد بود در آينده در انجام امور تحقيقاتي و ساخت و فرم دهي اجسام بصورت دستي به راحتي امور مربوطه را انجام دهد.

4- حديده و قلاويزكاري : با توجه به اينكه اكثر قطعات صنعتي بوسيله پيچ و مهره به هم ماتصل مي شوند حديده كاري ( ايجاد پيچ ) و قلاويزكاري ( ايجاد مهره ) از اهميت خاص برخوردار است لذا در اين بخش دانشجويان با انواع و اقسام شكل رزوه پيچ و مهره جهت رزوه پيچ و مهره استحكام آنها و روش ايجاد پيچ و مهره تحت عنوان حديده كاري و قلاويزكاري آشنا مي شوند.

   
   
   
         
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی