آموزش و برنامه ريزي ماشينهاي تراش و فرز CNC با استفاده از نرم افزارهاي فانوك و هايدن هاين به روشهاي G كد و CAD/CAM

 
 

 
     
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی