اهداف اين كارگاه عبارتند از :

• آشنايي و كار عملي با تجهيزات و قطعات مورد استفاده در سيستم برق رساني ساختماني و صنعتي
• بستن مدارهاي كاربردي برق رساني به ماشين ها و تجهيزات صنعتي سه فاز و تك فاز
• فراگيري سيستم هاي مختلف ساختماني و سيم كشي روشنايي
• آشنايي با سيتمهاي حفاظت انساني و ماشين آلات در جهت افزايش ايمني با توجه به اجراي صحيح اصولي توأم با رعايت استانداردهاي برق رساني و سيم كشي
• آموزش و تربيت نيروي كارآمد مطابق با استانداردهاي ملي ايران و سازمان نظام مهندسي ساختمان

 
 
كارگاه برق پيشرفته

• سيم كشي سيستم هاي جرثقيل ، آسانسور و برق اضطراري
• پياده سازي سيستم اعلان حريق
• پياده سازي و سيم كشي مدارهاي پيشرفتة صنعتي با توجه به تجهيزات ،قطعات و ماشين آلات جديد
 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی