آموزشهاي ارائه شده در كارگاه برق اتومكانيك عبارتند از:

• آموزش قسمتهاي مختلف اتومبيل

•باز كردن و بستن موتور ، گريبكس و سيستم هاي سوخت رساني و برق اتومبيل


 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی