• ايجاد كارگاه قالب سازي و پرس كاري
  • ايجاد توسعه كارگاه توليد مخصوص شامل اسپارك-ليزر-واترجت-ماشين كاري الكتروشيميايي
  • ايجاد كارگاه قيد وبند
  • ايجاد كارگاه PLC
  • توسعه كارگاه توانايي ماشين كاري
     
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی