داوطلبان مدارك خود را شامل:
- شرح حال و سوابق حرفه اي
- فتوكپي مدارك تحصيلي بعد از ديپلم دبيرستان تا آخرين مدرك
- كپي رساله يا خلاصه آن
- ريز نمرات و مدارك مقاطع مختلف تحصيلي
- ليست انتشارات
- نام و آدرس سه نفر به عنوان مرجع علمي و يا نامه محرمانه از ايشان و
- نامه اي مبني بر برنامه ها و زمينه هاي مورد علاقه خود را تا حداكثر 25/12/87 به آدرس:

اصفهان- دانشگاه صنعتي اصفهان – معاونت آموزشي دانشگاه – صندوق پستي 8415683111
ارسال نمايند.

ليست تخصص هاي مورد نياز دانشكده ها و مراكز
دانشگاه صنعتي اصفهان

رديف
نام دانشكده/مركز
تخصص هاي مورد نياز دانشكده ( استخدام)
توضيحات
1
صنايع دكتري- مهندسي صنايع
دكتري – مديريت
دكتري – اقتصاد
 
2
منابع طبيعي دكتري- آلودگيهاي محيط زيست
دكتري – گياهشناسي با گرايش سيستماتيك
دكتري – علوم و مهندسي آبخيزداري
دكتري- بيابان زدايي
دكتري – بهداشت و بيماريهاي آبزيان
دكتري – پرورش آبزيان دريايي
دكتري – ارزيابي ذخاير آبزيان
دكتري – هيدروبيولوژي
دكتري- مديريت آبزي پروري
 
3
مهندسي شيمي دكتري- ترموسينتيك
دكتري – بيوتكنولوژي
دكتري- كنترل فرايندها
دكتري- جداسازي و پديده انتقال
دكتري- نانو تكنولوژي
 
4
فيزيک دكتري – فيزيك تجربي، محاسباتي و نظري با اولويت در گرايشهاي فيزيك هسته اي، فيزيك ذرات بنيادي و فيزيك ماده چگال  
5
مكانيك دكتري- حرارت و سيالات
دكتري- طراحي كاربردي
دكتري- ساخت و توليد
دكتري – هوافضا و مكاترونيك
 
6
عمران دكتري- سازه
دكتري – خاك و پي و ژئوتكنيك
دكتري- راه و حمل و نقل
دكتري- آب و محيط زيست
دكتري – مديريت ساخت
دكتري – معماري
 
7
برق دكتري برق- مهندسي مخابرات
دكتري برق – مهندسي الكترونيك
دكتري برق- مهندسي قدرت
دكتري برق- مهندسي كنترل
دكتري برق- مهندسي پزشكي
دكتري كامپيوتر- مهندسي نرم افزار
دكتري كامپيوتر- مهندسي سخت افزار
دكتري كامپيوتر- مهندسي فناوري اطلاعات
دكتري كامپيوتر- ساير زمينه هاي تخصصي
 
8
معدن دكتري- استخراج معادن زيرزميني
دكتري- اكتشاف ژئوشيميائي ذخاير هيدرو كربوري
دكتري- ژئوفيزيك اكتشافي
دكتري - فرآوري مواد معدني
دكتري- ارزيابي ذخاير مواد معدني
دكتري- ژئو مكانيك نفت
دكتري- پتروفيزيك
 
9

كشاورزي

گروه آب

دكتري- سنجش از راه دور
دكتري – آلودگي آب

گروه توسعه روستايي دكتري – حقوق روستايي
دكتري – مديريت ( با الويت سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي)

گروه زراعت و اصلاح نباتات

دكتري – فيزيولوژي گياهان زراعي
دكتري- تكنولوژي بذر
دكتري- علفهاي هرز
دكتري- ژنتيك مولكولي
دكتري- مهندسي ژنتيك
گروه گياهپزشكي دكتري – نماتدشناسي
دكتري- كنه شناسي
دكتري- فيزيولوژي حشرات

علوم و صنايع غذايي

دكتري – ميكروبيولوژي غذايي
دكتري- بيوتكنولوژي غذايي
دكتري- تكنولوژي فرآوري محصولات دامي
دكتري - شيمي مواد غذايي
دكتري- صنايع قند
علوم دامي دكتري- فيزيولوژي دام
دكتري – بيوتكنولوژي دامي
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی