آیین تجلیل از جانبازان دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

 همزمان با اعیاد شعبانیه، آیین تجلیل ازجانبازان دانشگاه صنعتی اصفهان در مجموعه فرهنگی آموزشی اردیبهشت این دانشگاه برگزار شد.