دعوت به همکاری (كارشناس كامپيوتر)

  دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان مرد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي كامپيوتر گرايش نرم افزار دعوت به همكاري مي­ نمايد.