دانشگاه صنعتی اصفهان سومین مؤسسه برتر ایران در انتشار مقالات معتبرعلمی

 با اعلام رتبه بندی نمایه نیچر در سال ۲۰۱۶، دانشگاه صنعتی اصفهان پس از پژوهشگاه دانش های بنیادی و دانشگاه تهران، بعنوان سومین مؤسسه برتر ایران در انتشار مقالات معتبرعلمی معرفی شد.