آموزشهاي ارائه شده در كارگاه هاي جوشكاري عبارتند از :

SAW,MIG/MAG,TIG,MMA,OFW و RW